plen

REGULAMINY ŚWIADCZENIA USŁUG TELEPORADY

REGULAMIN TELEPORADY
 
Regulamin zawiera zasady korzystania z usługi Teleporady u Piotra Szudy, specjalisty w dziedzinie ortopedii i traumatologii, specjalisty w dziedzinie rehabilitacji medycznej prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Piotr Szudy Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska w Toruniu, ul. Kozacka 13/12, 87-100 Toruń, NIP 9561597253, REGON: 871098480.
 
§ 1. DEFINICJE
Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają:
1. Usługodawca lub Administrator – Pio Szudy prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Piotr Szudy Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska w Toruniu,  ul. Kozacka 13/12, 87-100 Toruń, NIP 9561597253, REGON: 871098480, tel. 789 453 392.
2. Teleporada – usługa medyczna świadczona przez Usługodawcę na rzecz Pacjenta za pośrednictwem rozmowy telefonicznej, której zasady i zakres świadczenia określa niniejszy Regulamin.
3. Regulamin – niniejszy regulamin Teleporady.
4. Pacjent – osoba, która zamówiła za pośrednictwem rozmowy telefonicznej Teleporadę.
 
§ 2. ZAKRES REGULAMINU TELEPORADY
Regulamin Teleporady określa:
1. rodzaj i zakres Teleporady;
2. zasady umawiania się na Teleporadę;
3. warunki świadczenia Teleporady;
4. zasady płatności za Teleporadę;
5. bezpieczeństwo danych, w tym danych wrażliwych Pacjenta;
6. postępowania reklamacyjne.
 
§ 3. RODZAJ I ZASADY TELEPORADY
1. Teleporada odbywa się za pośrednictwem rozmowy telefonicznej na numer telefonu podany w trakcie rejestracji.
2. Czas trwania Teleporady to około 20 minut. 
3. W przypadku gdy podczas Teleporady zostanie powzięta wątpliwość, co do tożsamości Pacjenta (tj. wystąpią rozbieżności pomiędzy danymi znajdującymi się w dokumentacji medycznej Pacjenta a danymi przekazywanymi przez Pacjenta podczas Teleporady) lekarz ma prawo wstrzymać się z wykonywaniem usługi medycznej w ramach Teleporady oraz poprosić Pacjenta o podanie danych niezbędnych do przeprowadzenia weryfikacji tożsamości. Po przeprowadzeniu weryfikacji:
a. w przypadku gdy weryfikacja zakończy się pozytywnie usługa jest wznawiana, a czasu wstrzymania nie wlicza się do czasu Teleporady;
b. w przypadku gdy weryfikacja zakończy się negatywnie Teleporada jest zakończona.
 
4. W ramach Teleporady Pacjent ma możliwość:
a. uzyskania porady medycznej w zakresie ortopedii-traumatologi i rehabilitacji medycznej;
b. uzyskania diagnozy i zaleceń co do stanu zdrowia w zakresie ortopedii-traumatologii i rehabilitacji medycznej ;
c. uzyskania porady profilaktycznej w zakresie ortopedii-traumatologii i rehabilitacji medycznej;
d. uzyskania interpretacji wyników badań - znajdujących się w dokumentacji medycznej Pacjenta lub udostępnionych przez Pacjenta w trakcie Teleporady np. poprzez wysłanie skanu na podany przez lekarza e-mail;
e. uzyskania recepty na leki wymagane stanem pacjenta z uwzględnieniem należnej refundacji, w przypadki kiedy badanie za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności pozwoli na jednoznaczne ustalenie wskazań do ich stosowania;
f. uzyskania recepty stanowiącej kontynuację wcześniej rozpoczętego leczenia;
g. uzyskania skierowania na niektóre badania laboratoryjne i USG;
h. uzyskania informacji na temat zalecanej terapii, w tym stosowania leków;
i. uzyskania informacji na temat dawkowania leków zaleconych podczas wizyty stacjonarnej (informacja udzielana wyłącznie na podstawie dokumentacji medycznej Pacjenta); w wyjątkowych sytuacjach na podstawie przeprowadzonego badania za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności jest możliwość skorygowania dawki przyjmowanych leków przez Pacjenta;
j. wydania orzeczenia o czasowej niezdolności do pracy - zwolnienia lekarskiego (e-ZLA), o ile badanie za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności jednoznacznie pozwoli na ustalenie wskazań do jego wystawienia; w sytuacjach wątpliwych lekarz może przekierować Pacjenta na konsultację stacjonarną.
 
5. Wystawiona w ramach Teleporady e-recepta będzie udostępniona jako kod dostępowy wysłany na podany przez Pacjenta numer telefonu.
6. W ramach Teleporady lekarz może wydać orzeczenie o czasowej niezdolności Pacjenta do pracy (e-ZLA) czyli zwolnienie lekarskie o ile badanie za pośrednictwem systemów rozmowy telefonicznej pozwoli na jednoznaczne ustalenie wskazań do jego wystawienia, z zastrzeżeniem, że:
a. zwolnienie lekarskie może być wystawione tylko bezpośrednio po przeprowadzeniu badania za pośrednictwem Teleporady;
b. wystawiane jest jedynie w systemie PUE ZUS.
§ 4. ZASADY UMAWIANIA TELEPORADY
1. Umówienie się na Teleporadę wymaga:
a. rejestrację poprzez portal www.lekarzbezkolejki.pl, a jeżeli brak jest możliwości rejestracji poprzez w/w portal prosimy o kontakt telefoniczny Pacjenta z rejestracją pod nr tel. 789 453 392;
b. podanie informacji niezbędnych do udzielenia Teleporady, tj. imię i nazwisko, nr PESEL oraz nr telefonu za pomocą którego odbędzie się Teleporada;
c. ustalenie oraz rezerwacja terminu (daty oraz godziny) Teleporady;
d. Dokonanie opłaty na podane poniżej konto:
ISPL Piotr Szudy
07 1140 2004 0000 3102 7989 3688
Tytułem: teleporada, data umówionej porady, imię i nazwisko pacjenta.
1. Teleporada odbędzie się po zweryfikowaniu oraz zaksięgowaniu opłaty. Pacjent otrzyma SMS z potwierdzeniem dokonania na jego rzecz rezerwacji Teleporady (data, godzina, informacja o zaksięgowaniu opłaty).
W sytuacji, kiedy rezerwacja wizyty odbywa się w terminie krótszym niż dwa dni robocze przed planowana wizytą, Pacjent jest proszony o przesłanie drogą elektroniczną kopii potwierdzenia wpłaty. 
2. Czas trwania Teleporady to około 20 minut, z zastrzeżeniem, że może ona się odbyć w przeciągu dwóch godzin od zarezerwowanej godziny. W związku z tym prosimy o zarezerwanie sobie do dwóch godzin czasu zarezerwowanej Teleporady. Teleporada jest inicjowana przez lekarza za pośrednictwem wykonania połączenia telefonicznego na podany przez Pacjenta numer telefonu. W przypadku braku możliwości połączenia się z Pacjentem wysyłana jest do Pacjenta wiadomość SMS z informacją o podjętej próbie połączenia z nim w ramach Teleporady oraz przewidzianym w najbliższym czasie dodatkowym połączeniu z Pacjentem.
3. Jeżeli przesunięcie czasowe Teleporady przez lekarza nie będzie akceptowane przez Pacjenta jest możliwość przesunięcia Teleporady na inny termin. 
 
§. 5. WARUNKI ŚWIADCZENIA TELEPORADY
1. Usługi Teleporady świadczone są przez Usługodawcę.
2. Pacjent ma prawo odwołania Teleporady do czasu rozpoczęcia biegu jej trwania.
3. Odwołanie Teleporady przez Pacjenta następuje poprzez wysłanie SMS na numer rejestracji tj. 789 453 392 lub kontakt telefoniczny.
4. W przypadku odwołania Teleporady Pacjent otrzymuje potwierdzenie jej odwołania poprzez SMS. 
5. W przypadku odwołania Teleporady następuje zwrot uiszczonego wynagrodzenia w sposób odpowiadający sposobowi zapłaty, na rachunek bankowy z którego została dokonana płatność za Teleporadę w terminie do 14 dni od momentu odwołania Teleporady.
6. Pacjent ma w każdej chwili możliwość zakończenia Teleporady poprzez zakończenie rozmowy telefonicznej. W przypadku braku wskazania, że Pacjent kończy rozmowę telefoniczną, Lekarz ponawia kontakt telefoniczny. Brak odbioru przez Pacjenta telefonu oznacza decyzję o zakończeniu Teleporady.
7. Przebieg Teleporady może być utrwalany i przechowywany. Lekarz sporządza także z Teleporady dokumentację medyczną.
8. Pacjent zobowiązuje się w trakcie umawiania Teleporady, jak również w czasie jej trwania do podawania danych i składania oświadczeń zgodnych z prawdą. Usługodawca nie ponosi skutków będących następstwem podania przez Pacjenta nieprawdziwych danych lub złożenia nieprawdziwych oświadczeń. Pacjent jest świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń.
9. Teleporada umówiona przez Pacjenta i opłacona zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu może być zrealizowana wyłącznie na rzecz Pacjenta na rzecz którego została ona umówiona.
10. Pacjent zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu Teleporady oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa. W celu utrzymania dyscypliny czasowej pacjent powinien w trakcie Teleporady odnosić się konkretnie do zadanych pytań przez lekarza, a także nie poruszać kwestii nie mających związku ze schorzeniem/schorzeniami, z którymi się zgłosił do lekarza. W trakcie Teleporady Pacjent powinien zachowywać się w sposób odpowiadający powszechnie przyjętym standardom oraz zasadom współżycia społecznego, w tym zobowiązany jest do prowadzenia rozmowy bez używania obraźliwych słów i treści oraz wyłącznie na tematy związane z przedmiotem świadczonej w ramach Teleporady usługi medycznej. 
11. Teleporadę prowadzi lekarz oraz określa jej strukturę oraz rozwój. 
 
§ 6. ZASADY PŁATNOŚCI ZA TELEPORADĘ
2. Teleporady są odpłatne.
3. Odpłatność za Teleporadę odbywa się z góry poprzez dokonanie opłaty na konto bankowe:
ISPL Piotr Szudy
07 1140 2004 0000 3102 7989 3688
Tytułem: teleporada, data umówionej porady, imię i nazwisko pacjenta.
4. Po zweryfikowaniu oraz zaksięgowaniu opłaty pacjent otrzyma SMS z potwierdzeniem dokonania na jego rzecz rezerwacji Teleporady (data, godzina, informacja o zaksięgowaniu opłaty)
5. W sytuacji, kiedy rezerwacja wizyty odbywa się w terminie krótszym niż dwa dni robocze przed planowana wizytą, Pacjent jest proszony o przesłanie drogą elektroniczną kopii potwierdzenia wpłaty. 
 
§ 7. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH, W TYM DANYCH WRAŻLIWYCH PACJENTA
Pacjent przyjmuje do wiadomości, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Piotr Szudy prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Piotr Szudy Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska w Toruniu, ul. Kozacka 13/12, 87-100 Toruń, NIP 9561597253, REGON: 871098480.
2. W sprawie ochrony swoich danych osobowych można kontaktować się pod adresem e-mail piotr.szudy.ispl@gmail.com, pod numerem telefonu 519 157 280 lub pisemnie na adres wskazany w punkcie pierwszym niniejszego paragrafu.
3. W celu objęcia opieką zdrowotną w zakresie Teleporady Administrator musi otrzymać: imię, nazwisko, nr PESEL, płeć oraz datę urodzenia (w przypadku gdy brak numeru PESEL), adres oraz numer telefonu. 
4. Administrator danych przetwarza dane osobowe, w tym dane teleadresowe oraz medyczne, w celu:
a. realizacji świadczeń zdrowotnych (art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO, art. 9 ust. 2 lit. h) RODO w związku z art. 3 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej oraz art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku praw pacjenta);
b. prawnie uzasadnionego interesu administratora, którym jest dochodzenie roszczeń i obrona praw (jako administrator danych będący przedsiębiorcą mam prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej przeze mnie działalności gospodarczej i tym samym przetwarzania Państwa danych osobowych w tym celu);
c. na podstawie odpowiednich przepisów podatkowych, m.in. ustawy o rachunkowości (jako przedsiębiorca prowadzę księgi rachunkowe oraz spoczywają na mnie obowiązki podatkowe – wystawiam np. rachunki za wykonane usługi, co może się wiązać z koniecznością przetwarzania Państwa danych osobowych).
5. Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane następującym kategoriom odbiorców:
a. innym podmiotom leczniczym, które ze mną współpracują w celu zapewnienia ciągłości leczenia oraz dostępności opieki zdrowotnej,
b. dostawcom usług zaopatrujących moją działalność w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz zarządzanie moją działalnością (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, dostawcom sprzętu diagnostycznego, firmom kurierskim oraz pocztowym),
c. dostawcom usług prawnych i doradczych oraz wspierających mnie w dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym, biurze rachunkowemu),
d. osobom upoważnionym przez Państwa w ramach realizacji praw pacjenta,
e. podmiotom zlecającym realizację określonego Programu, w tym Narodowy Fundusz Zdrowia. 
f. podmiotom i instytucjom określonym przepisami prawa, w szczególności w art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku praw pacjenta.
6. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
7. Państwa dane będą przechowywane przez okres wymagany przepisami Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta to znaczy, co do zasady przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu. Jeżeli zaś dotyczy to danych przetwarzanych na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przez okres 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Z zastrzeżeniem terminów, jeżeli dane były przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń, w tym celu przetwarzane są przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z odpowiednich przepisów kodeksu cywilnego. Po upływie wyżej wymienionych okresów Państwa dane są usuwane lub poddawane anonimizacji.
8. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu prawo do:
a. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
b. sprostowania (poprawienia) swoich danych,
c. usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
d. przenoszenia danych.
9. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
10. Zgodnie z RODO mają Państwo prawo wycofać zgodę na badanie oraz upoważnienie do odbioru Państwa dokumentacji medycznej lub uzyskiwania informacji o Państwa stanie zdrowia i udzielonych świadczeniach zdrowotnych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
11. Podanie danych jest warunkiem udzielenia świadczeń zdrowotnych. Podanie danych jest dobrowolne. Niepodanie danych będzie skutkowało niemożnością udzielenia świadczeń zdrowotnych, chyba że zwłoka w ich udzieleniu mogłaby spowodować niebezpieczeństwo utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia oraz w innych przypadkach niecierpiących zwłoki.
12. Informujemy, że nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany i Państwa dane nie są profilowane.
13. Państwa dane nie są w żaden sposób przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.
 
§ 8. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1. Pacjentowi przysługuje prawo zgłoszenia reklamacji.
2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać przyczynę złożenia reklamacji oraz określać żądanie Pacjenta. Zgłoszenie powinno zawierać aktualne dane Pacjenta umożliwiające jego identyfikacje.
3. Reklamacja jest rozpatrywana niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacji.
4. Reklamacje mogą być składane na dane podane w § 1 ust 1 niniejszego Regulaminu.
 
§ 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązujące.
2. Regulamin obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2020 r.
projekt: mmc, wykonanie: jw web