plen

Klauzula RODO

RODO - Informacje dla pacjentów
 
Informuję, że korzystanie z usług gabinetu: Piotr Szudy Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska (w skrócie PSzISPL) jest w pełni dobrowolne, jednakże na podstawie ustawy o działalności leczniczej PSzISPL jest zobowiązana do prowadzenia dokumentacji medycznej w sposób określony przepisami prawa, w tym do oznaczania tożsamości pacjenta z wykorzystaniem jego danych osobowych. W takim przypadku brak podania danych może skutkować odmową rezerwacji wizyty czy udzielenia świadczenia zdrowotnego. Obowiązek prawny przetwarzania Państwa danych PSzISPL posiada również z uwagi na odpowiednie przepisy rachunkowe oraz podatkowe. Niepodanie danych może skutkować np. niemożnością wystawienia na Państwa rzecz faktury albo rachunku imiennego. Jeżeli zostaje podany numer telefonu czy adres e-mail, odbywa się to na zasadzie dobrowolności – ich niepodanie nie będzie skutkowało odmową udzielenia świadczenia zdrowotnego, lecz nie otrzymacie Państwo od PSzISPL powiadomień tą drogą np. SMS z potwierdzeniem wizyty, telefonu z informacją o wynikach itd., a także brak będzie możliwości udzielenia Teleporady.
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Piotr Szudy prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Piotr Szudy Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska w Toruniu, ul. Kozacka 13/12, 87-100 Toruń, NIP 9561597253, REGON: 871098480.
 
2. W sprawie ochrony swoich danych osobowych mogą Państwo kontaktować się pod adresem e-mail piotr.szudy.ispl@gmail.com, pod numerem telefonu 519 157 280 lub pisemnie na adres wskazany w punkcie powyżej.
 
3. Aby objąć Państwa opieką zdrowotną PSzISPL musi otrzymać od Państwa: imię, nazwisko, nr PESEL, płeć a także datę urodzenia (w przypadku gdy brak numeru PESEL), adres. PSzISPL może również otrzymać adres e-mail i numer telefonu, ale dane te nie są niezbędne do objęta Państwa opieką zdrowotną. Niemniej nie podanie numeru telefonu spowoduje brak możliwości wysłania Państwu e-recepty oraz skorzystania z Teleporady w rozmowie telefonicznej.
Gdy korzystacie Państwo z opieki zdrowotnej tworzona jest osobista dokumentacja medyczna, w której odnotowywane są wszystkie informacje dotyczące procesu leczenia, a w szczególności informacje o stanie zdrowia. Informacje te są niezbędne do postawienia diagnozy i prowadzenia w sposób właściwy całego procesu leczenia.
4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach: 
1) realizacji świadczeń zdrowotnych (art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO, art. 9 ust. 2 lit. h) RODO w związku z art. 3 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej oraz art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku praw pacjenta), a mianowicie:
a) ustalenie Państwa tożsamości przed udzieleniem świadczenia, w szczególności poprzez weryfikację danych podczas umawiania wizyty na odległość (np. poprzez rozmową telefoniczną), jak również w gabinecie lekarskim w recepcji i bezpośrednio u lekarza.
b) jako podmiot leczniczy PSzISPL jest zobowiązana do prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej.
c) skontaktowania się z Państwem pod podanym numerem telefonu czy adresem e-mail, aby np. potwierdzić rezerwację bądź odwołanie terminu konsultacji lekarskiej, przypomnieć Państwu o tej konsultacji, poinformować o konieczności przygotowania się do umówionego zabiegu. 
2) w ramach tzw. prawnie uzasadnionego interesu administratora, którym jest dochodzenie roszczeń i obrona praw (jako administrator danych będący przedsiębiorcą PSzISPL ma prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej i tym samym przetwarzania Państwa danych osobowych w tym celu).
3) na podstawie odpowiednich przepisów podatkowych, m.in. ustawy o rachunkowości (PSzISPL jako przedsiębiorca prowadzi księgi rachunkowe oraz spoczywają na niej obowiązki podatkowe – wystawia np. rachunki za wykonane usługi, co może się wiązać z koniecznością przetwarzania Państwa danych osobowych).
 
5. Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane następującym kategoriom odbiorców:
⦁ innym podmiotom leczniczym, które współpracują z PSzISPL w celu zapewnienia ciągłości leczenia oraz dostępności opieki zdrowotnej,
⦁ dostawcom usług zaopatrujących działalność PSzISPL w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz zarządzanie działalnością (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, dostawcom sprzętu diagnostycznego, firmom kurierskim oraz pocztowym),
⦁ dostawcom usług prawnych i doradczych oraz wspierających PSzISPL w dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym, biurze rachunkowemu),
⦁ osobom upoważnionym przez Państwa w ramach realizacji praw pacjenta,
⦁ podmiotom zlecającym realizację określonego Programu, w tym Narodowy Fundusz Zdrowia. 
⦁ podmiotom i instytucjom określonym przepisami prawa, w szczególności w art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku praw pacjenta.
Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
6. Państwa dane będą przechowywane przez okres wymagany przepisami Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta to znaczy, co do zasady przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu. Jeżeli zaś dotyczy to danych przetwarzanych na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przez okres 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Z zastrzeżeniem terminów, jeżeli dane były przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń, w tym celu przetwarzane są przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z odpowiednich przepisów kodeksu cywilnego. Po upływie wyżej wymienionych okresów Państwa dane są usuwane lub poddawane anonimizacji.
 
7. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu prawo do:
⦁ dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
⦁ sprostowania (poprawienia) swoich danych,
⦁ usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
⦁ przenoszenia danych.
 
8. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 
9. Zgodnie z RODO mają Państwo prawo wycofać zgodę na badanie oraz upoważnienie do odbioru Państwa dokumentacji medycznej lub uzyskiwania informacji o Państwa stanie zdrowia i udzielonych świadczeniach zdrowotnych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 
10. Podanie danych jest warunkiem udzielenia świadczeń zdrowotnych. Podanie danych jest dobrowolne. Niepodanie danych będzie skutkowało niemożnością udzielenia świadczeń zdrowotnych, chyba że zwłoka w ich udzieleniu mogłaby spowodować niebezpieczeństwo utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia oraz w innych przypadkach niecierpiących zwłoki.
 
11. PSzISPL informuje, że nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany i Państwa dane nie są profilowane.
 
12. Państwa dane nie są w żaden sposób przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.
 
Podstawa prawna:
- Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE_ 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO).
- Ustawa z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. W sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.
- Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.
projekt: mmc, wykonanie: jw web